Press Statements

Didapati tersebarnya salah faham terhadap Rang Undang-Undang (RUU) Suruhanjaya Bebas Aduan dan Salah Laku Polis (IPCMC) yang akan dibahaskan pada hari Selasa, 3 Disember ini. Pihak polis khususnya telah menyatakan kebimbangan mengenai RUU tersebut dan mengatakan bahawa mendedahkan skandal polis kepada orang ramai akan melemahkan polis dan mencemarkan imej...

Any assessment of the national poverty rate must take into account the ability of Malaysians to live healthily, participate in the society meaningfully and possessing of opportunities for personal and family development. ...

Sebarang penilaian berkenaan kadar kemiskinan kebangsaan harus mengambil kira keupayaan rakyat Malaysia untuk hidup dengan sihat, mempunyai keupayaan untuk hidup bermasyarakat, dan mempunyai peluang untuk membina potensi peribadi dan keluarga. ...