Author: mariachinabdullah_ghwugf

Any assessment of the national poverty rate must take into account the ability of Malaysians to live healthily, participate in the society meaningfully and possessing of opportunities for personal and family development. ...

Sebarang penilaian berkenaan kadar kemiskinan kebangsaan harus mengambil kira keupayaan rakyat Malaysia untuk hidup dengan sihat, mempunyai keupayaan untuk hidup bermasyarakat, dan mempunyai peluang untuk membina potensi peribadi dan keluarga. ...